„Felsejlik az ötvenes évek hátborzongató atmoszférája”

Közleményben tiltakozik a Zsima, amiért Heisler András körlevélben tudakolta meg: tagjai-e a Mazsihisz küldöttei más vallási közösségeknek, vagy sem.

Mint azt lapunk is nemrég megírta, személyesen Heisler András Mazsihisz-elnök írt körlevelet, melyben megkéri a Mazsihisz küldötteit: jelezzék, ha más „vallási közösség” tagjai.

A levél „nyilatkozat kérés” tárgyában íródott, és így fogalmaz:

„Az alapszabályunkban foglaltak miatt kérlek benneteket, hogy az alábbi nyilatkozatot szíveskedjetek visszaküldeni. A Mazsihisz Képviselőtestületének tagjaként ezúton nyilatkozom, hogy 

– más vallási közösségnek nem vagyok tajga

– más vallási közösségnek is tagja vagyok.

A nyilatkozatban szereplő más vallási közösség lehet más vallási egyesület, más nyilvántartásba vett egyház (…)”. 

A választ január 7-ig saját e-mail címére várja a Mazsihisz elnöke.

A teljes levél itt megtekinthető.

Tiltakozik a Zsima

Most lapunkhoz eljutott a Zsima tiltakozó nyilatkozata, mely egyértelműnek veszi, hogy a Mazsihisz elnökének levele a Zsima tagjaira vonatkozik. Mint a nyilatkozat is tisztázza, a Mazsihisz alapszabályai szerint a hitközségi tagok csak más egyháznak nem lehetnek tagjai, egyesületeknek viszont igen.

Az eljárás miatt a nyilatkozat szerint

„sajgón sejlik föl az ötvenes évek hátborzongató atmoszférája, amikor is zsidók vadásztak zsidókra”.

A Zsima nyilatkozata szerint „jogbiztonságot” nyújt tagjainak, és jogi lépéseket helyez kilátásba, amennyiben „joghátrány” érné tagjait a Mazsihisz vagy más taghitközségek részéről.

A nyilatkozat szerint a Zsima „a neológia jövőjéért” dolgozik, és „a Sulchan Aruch talaján álló MAZSIHISZ-re szövetségeseként tekint, örömmel üdvözli a szervezet tagjait és munkavállalóit soraiban (…)”.

A nyilatkozat szövege

A teljes közlemény alább olvasható:

Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (MAZSIHISZ) elnöke 2021. január 4-én kelt levelében felszólította a MAZSIHISZ közgyűlés 116 küldöttét, hogy nyilatkozzanak: tagjai-e más vallási közösségnek, vagy sem.

Heisler úr közelmúltbéli, egyesületünkkel kapcsolatos megnyilvánulásai alapján kénytelenek vagyunk hangot adni azon sejtésünknek, mely szerint a ZSIMA létrejötte idézhette elő az elnöki tetemre hívást. Az elnöki sorok olvastán sajgón sejlik föl az ötvenes évek hátborzongató atmoszférája, amikor is zsidók vadásztak zsidókra.

A MAZSIHISZ Alapszabálya az alábbiakat rögzíti: „20. § A hitközségi tag csak egy taghitközségnek lehet tagja, továbbá a taghitközségen kívül más egyház tagja nem lehet.”

A cikkely szerfelett könnyen értelmezhető: az alapszabály a más egyházban vállalt tagságot tilalmazza.

Mindemellett érdemes megvizsgálni az egyházi törvényt is, azaz hogy a jogszabály vajon mit tekint egyháznak.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény az alábbiak szerint szabályoz:

7. § (1) Vallási közösség működhet jogi személyiség nélkül, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formában.
(2) Jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség
a) a vallási egyesület,
b) a nyilvántartásba vett egyház,
c) a bejegyzett egyház és
d) a bevett egyház.”

A jogszabály tehát a vallási közösség gyűjtőfogalma alatt megkülönbözteti a vallási egyesületet, valamint háromféle egyházi kategóriát.

A MAZSIHISZ alapszabálya csak az egyházi kettős tagság tilalmát írja elő, arról nem tesz említést, hogy a vallási egyesületi tagság tiltott volna.

A legnagyobb tisztelettel szeretnénk leszögezni, hogy a ZSIMA teljes jogbiztonságot nyújt tagjai számára.

Amennyiben tehát bármilyen joghátrány éri őket a MAZSIHISZ vagy annak bármely taghitközsége részéről, azt az egyesületi tagsági státusz miatti megtorlásként fogjuk értékelni, egyben a lelkiismereti- és vallásszabadság, valamint az egyesülési jog megsértésének tekintjük. Minden ilyen esetben igénybe vesszük a rendelkezésre álló jogorvoslati fórumokat és közösségi csatornákat.

A ZSIMA egy, a Sulchan Aruch talaján álló MAZSIHISZ-re szövetségeseként tekint, örömmel üdvözli a szervezet tagjait és munkavállalóit soraiban, segítségüket, közreműködésüket projektjeinek megvalósításában.

Ugyanakkor egyetlen támadást vagy jogsértést sem hagy válasz nélkül.

Őrizzük meg az egymás iránti tiszteletet, dolgozzunk együtt, higgadtan, összefogással és békében a neológia jövőjéért!

Budapest, 2021. január 6. / 5781 Tévész 21.

A Zsima tagjaira vadászhat a Mazsihisz elnöke

Levélben tudakolja a Mazsihisz elnöke, tagjai-e a küldöttek más „vallási közösségeknek”.