A vírus után az antikapitalizmus járványa jöhet

A koronavírus-járvány okozta sokkhelyzetből való visszarendeződés árnyékában újra kezdenek szárba szökkenni olyan eszmék, mint az antikapitalizmus, a kollektivizmus, a globalizáció-ellenesség. Nagyon meg fogjuk bánni.

A globális kapitalizmus, a nemzetközi kereskedelem és a szabadpiac utálata a klímakatasztrófát kiáltó, ökoszocialista zöldmozgalmak politikai diskurzusaiban dominál leginkább, olyan radikális átrendeződést, és olyan szélsőséges strukturális átalakításokat szorgalmazva az agrárgazdaság, az energiatermelés, az ipari termelés, a bányászat, a nyersanyagok kiaknázása, a modernizáció terén, melyek megvalósulása feltételezhetően borzalmas egzisztenciális és gazdasági hanyatlást vonna maga után.

Az antikapitalizmus és a kollektivizmus eszméje a rendkívüli helyzet nyomán erősödött fel. Sokak szemében a vírusválság lehetőség arra, hogy új alapokra helyezzük a gazdaság szerkezetét, a fogyasztási szokásainkat, és a határokon átívelő kereskedelmet.

Az „új alap” azonban nem jelent mást, mint a gazdaság központosítását, a nemzetközi kereskedelem szigorú, direkt korlátozását, az áruforgalom visszaszorítását, a szabad verseny eltörlését, vagy háttérbe szorítását a gazdaságszervezésben, és a tőkekoncentráció fokozatos leépítését.

Lényegében a rendkívüli, válságos helyzetben előtérbe került a szocialista, államelvű gazdaságfilozófia, mely elsősorban a vállalkozók osztályával helyezi magát szembe, és legfőbb alternatívának a piackorlátozó tervgazdálkodást tartja.

Támogatói szerint az ugyanúgy fenntartja és biztosítja az általános jólétet, a prosperálást, és a stabil egzisztenciát, azzal a különbséggel hogy nem omlik össze dominóeffektusban válságos idők beköszöntével. Ezen tézist azonban a hidegháború utolsó éveiben agonizáló szocialista modellt fenntartó szovjet-posztszovjet térség helyzete kiválóan megcáfolja.

Milyen lenne a helyes válságkezelő politika?

Provokatív írásában szabadpiaci szerzőnk, Gyenge Dániel megkérdőjelezi, szükség van-e egyáltalán állam által létrehozott központi jegybankra.

Ennek dacára több értelmiségi is „rávilágított” arra különböző platformokon, hogy a kapitalista gazdaság válsága bekövetkezett, és küszöbön van egy olyan átalakulási, átrendeződési folyamat, mely a szocializmus jegyében menne végbe. Szerintük a gazdaság fejlődése és növekedése elképzelhető a szabadpiac szisztematikus leépítésével, és ezzel párhuzamosan a központi kormányzat gazdaságra gyakorolt kontrolljának kiterjesztésével.

A huszadik században kiépülő szocialista tervgazdaságok által előidézett növekedés – beszéljünk akár Kínáról, akár a Szovjetunióról – természetesen tény, ugyanis a nehézipar, a vegyipar kényszerű erőltetésével számos olyan projektet meg lehetett valósítani, melyek az infrastruktúra, az energiatermelés, a gépgyártás és a bányászat nagyarányú és átfogó fejlesztésére irányultak.

Ugyanakkor persze a szocialista gazdaság keretei között mindennek meg is volt az ára.

A Szovjetunióban a központi tervezés elsősorban a nehézipar és a vegyipar nagyarányú fejlesztésére irányult, mely lehetővé tette az infrastruktúra és az energiaszektor bővítésére, illetve modernizációjára irányuló beruházásokat.

A ’20-as évek végétől egészen a Szovjetunió bukásáig páratlan mértékben nőtt a nehézipar termelékenysége, gombamód nőttek ki a földből az energiatermelő erőművek, ezáltal a széles körű villamos áram-ellátást is megszervezték a nagyvárosokban, és új közlekedési útvonalak – például Transszibériai Vasútvonal – létesültek.

A központi tervgazdaság alapvető célja minél több elhanyagolt, alacsony népsűrűséggel, roppant kevés kiaknázandó erőforrással rendelkező terület gazdasági termelésbe való bevonása volt. A szocialista gazdaság két lényeges alapon nyugodott: az egyik a tervutasításos rendszer, a másik pedig a kollektív tulajdon.

A két tényező tökéletesen kiegészíti egymást, ugyanis a gazdaság feletti állami kontroll kiterjesztését csak a magántulajdon eltörlésével és a magánszektor szisztematikus leépítésével lehet következetesen és hatékonyan véghezvinni.

A tervutasításos rendszer eleve hatalmas méretű bürokráciát és a gazdasági élet szinte minden területére kiterjedő szabály- és követelményrendszert zúdított a vállalati szektorra, mely súlyos terheket helyezett a gazdaság vállára. A központi tervgazdaság mechanizmusa a legalsóbbtól a legfelsőbb szintekig minden egyes gazdasági tevékenységet végző vállalatot maga alá terelt.

A gazdasági élet szinte minden területe felett kontrollt gyakorolt az állami tervhivatalon keresztül a pártállam központi kormányzata.

Az ötéves periódusokra kiterjedő, ágazatonként lebontott központi tervutasítások pedig konkrét normákat és követelményeket fogalmaztak meg, melyekhez minden dominánsabb és kisebb vállalatnak alkalmazkodnia kellett, a munkafolyamatok biztosításához szükséges termelőeszközöket, a bérköltségek fedezéséhez szükséges forrásokat pedig az állam biztosította minden egyes vállalkozás számára.

Globalizáció „nyüzsgés nélkül”?

Tudomásul vesszük, hogy ennek a helyzetnek vannak kockázatai, és elutasítunk minden olyan kezdeményezést, ami a szabadságunkat veszélyezteti. Kárpáti Iván publicisztikája.

A központi tervezés modelljéhez azért ragaszkodott a kommunista/szocialista elit, mert szerintük a az erős állami irányítás a tőkés osztály dominanciájának visszaszorulását vonná maga után, s mivel a proletár állam a kollektivizálás útján kisajátítja a magánszektor jelentős részét, így az általuk képviselt munkásosztály kezébe kerülne minden tőkés tulajdon, ők irányítanák a kapitalizmusban kialakult termelési struktúrákat.

A tervgazdaság koncepciója arra a hamis tévhitre épült, hogy a dolgozók felszabadulásának, a munkások életszínvonal-javulásának egyetlen akadálya a tőke, melynek kizsákmányoló természete megnyomorítja a dolgozó rétegeket.

Azonban a szocialista modell kiépülésével éppen azok a problémák körvonalazódtak, melyekkel szemben a marxizmus elviekben kiállt, ilyen az intézményesített kizsákmányolás, a bérrabszolgaság, a munkásszínvonal drasztikus visszaesése.

Kiváló példa ennek prezentálására a Szovjetunió, melyben a központi tervutasításos rendszer már az 1920-as évek végén kezdett kibontakozni. Az első ötéves terv – mely 1928-tól ’33-ig tartott – végrehajtása során nemzetközi téren számos csodálója akadt ennek a modellnek, a külső, laikus szemlélők ugyanakkor nem is sejthették, hogy a totális állami kontroll égisze alatt megvalósult növekedés milyen álságos körülmények között zajlik.

Dacára a modernizációnak és a növekedésnek, ezt kizárólag a fogyasztás radikális visszafogásával, a vállalkozás szabadságának leredukálásával, a bérköltségek központi csökkentésével, és egyes szektorok – főként az agrárium – leépítésével tudták megvalósítani. És legfőképpen: politikai elnyomással.

A központi tervutasítások rendszere már akkor megbukott, amikor épp hogy véget ért az első ötéves terv, és a gazdaság szerkezetének szembetűnő torzulását vonta maga után. Már Ludwig von Mises rávilágított arra a kalkulációs problémára, mely szerint az állam, amikor központi tervezéssel szervezi meg rendszert, képtelen hatékonyan összegyűjteni, feldolgozni mindazon ismeretet, képtelen feldolgozni mindazon információt, mely a társadalmat alkotó egyének sokaságában rejtőzik.

Így minden állami tervezés akarva-akaratlanul egy kollektivista kísérlet, mely kizárja magából, sőt szisztematikusan elnyomja mindazokat, akik sem adottságuknál, sem akaratuknál, sem jellemüknél, sem céljaiknál fogva nem illeszkednek bele a kollektív gépezetbe.

Democratic Socialism is Still Socialism

What is democratic socialism? What makes it different than regular socialism? Has it been tried? Could it work in the United States? Comedian and political c…

Így válik jogsértővé minden állami beavatkozás, s így jutunk el a totális káosz határához. A Szovjetunióban a munkafegyelem, a munkaverseny és más szigorú szabályok betartatásával működő vállalati szektor a katasztrófa szélére süllyedt.

Mindez legkésőbb akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válhatott,  amikor a hidegháború végétől kezdődő privatizációs folyamatok során a veszteséges, értéküket vesztett vállalatok az állami injekció megszüntetését követően sorra mentek csődbe, drasztikus mértékű munkanélküliséget előidézve.

Az államosítás hatására gyakorlatilag megszűnt a magántulajdon, a magántőke, a szabad verseny, a szabad áruforgalom, leépült a külkereskedelem, megmerevedett a munkaerőpiac, és a bérszínvonal is erőteljesen romlott. A vállalati szektor átrendeződése olyan problémákat hozott felszínre, melyek megásták az egész felépítmény sírját.

A tulajdonviszonyok kollektivista átrendeződése során háttérbe szorult a sikeres és nyereséges vállalatok elengedhetetlen eleme, az egyéni kezdeményezőkészség és a kreativitás. A verseny eltörlésével megszűntek mindazon ösztönzők, melyek innovatívabbá tették volna a vállalatokat, nagyobb bérköltséget tudtak volna átvállalni a szakképzett munkaerő megtartása érdekében, fejlesztették volna a termelőeszközöket. A magántőke visszaszorításával lehetetlen volt egyéni befektetésekbe, beruházásokba, vagyis önálló gazdálkodásba kezdeni.

A szabad áruforgalom és a kereskedelem megszűnésével a fogyasztók és a vállalatok közötti kapcsolat teljesen ellehetetlenült, az államilag koordinált belkereskedelem hatalmas hiányokat idézett elő a fogyasztási cikkek terén, a külkereskedelem leépülésével pedig jóformán nem exportorientált minőségi termékek, hanem importpótló, a belső piacon értékesíthető alacsonyabb színvonalú termékek kerültek „piacra”. A megmerevedett munkaerőpiac pedig lehetetlenné tette a differenciált bérezést.

Összességében tehát a szocialista növekedés csak rendkívül fájdalmas áldozatok vállalása útján szavatolható, a Szovjetunió, Kína s a többi szocialista ország is csak az életszínvonal drasztikusan alacsony szinten tartása, az általános fogyasztás radikális visszafogása, a vállalati szektor jelentős részének adósságcsapdába taszítása mellett tudott fejlődést produkálni.

Gondolkodjunk el tehát azon, hogy a piacgazdaság feletti állami kontroll kiterjesztése, a nemzetközi kereskedelem és az áruforgalom korlátozása, a versenyzés szabadságának – akár „környezetvédelemre” hivatkozó – korlátozása, a fogyasztás szándékos visszafogása valóban megfelelő alternatíva-e civilizációnk számára? Vagy inkább a történelem szemétdombjára való eszmék és programok ezek, melyek emberek millióinak tönkretételéhez és szenvedéséhez járultak hozzá?

Lufi és robbanás, avagy a 2008-as gazdasági világválság tanulságai

Az akkori válság nem egy anomália volt, hanem egyenes következménye az erőteljes állami beavatkozást támogató politikának. Gyenge Dániel írása.